Title

پروژه ها


نام پروژه نام کارفرما
اجرای رویه بتنی در خیابانهای پارک فناوری    دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری
تهیه و اجرای بتن فشرده غلطکی (RCCP)     سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج
عملیات تعویض جداول رفوژ میانی بزرگراه مدرس حد فاصل پارک وی تا پل شهید مطهری     سازمان مهندسی وعمران شهرتهران
تعویض جداول رفوژ میانی بزرگراه مدرس حد فاصل پارک وی تا پل شهید مطهری     سازمان مهندسی وعمران شهرتهران